ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงและโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งการเลือกใช้ต้องเหมาะสมกับงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน

 

 
ขนาดเล็ก(A4)

 - ความเร็วในการสแกนตั้งแต่ 20 - 30 แผ่นต่อนาที

 - รองรับการป้อนกระดาษครั้งละ 50 แผ่น

    

  

ขนาดกลาง(A4)

 - ความเร็วในการสแกนตั้งแต่ 40 - 80 แผ่นต่อนาที

 - รองรับการป้อนกระดาษครั้งละ 80 แผ่น

  

 

ขนาดใหญ่(A3)

 - ความเร็วในการสแกนตั้งแต่ 60 - 100 แผ่นต่อนาที

 - รองรับการป้อนกระดาษครั้งละ 100 - 500 แผ่น

 

 

โปรแกรม Backoffice 

 

 

เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลในด้านงานเบื้องหลังต่างๆ

ขององค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีการวิเคราะห์และสรุปอีก

ทั้งยังช่วยสนับสนุนการลดใช้การดาษและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ภายในองค์กร 

 

สามารถลงทะเบียนขอใช้โปรแกรม Backoffice ฟรี  คลิก