การบริการหลังการขาย(MA)โปรแกรมของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 Type ดังนี้

  Type A (ระดับ Premium)
    อัพเกรดฟรี ตลอดไป
    ไม่มีค่า MA รายปี(ฟรี) สามารถใช้บริการได้ตลอดไป
    สามารถใช้บริการของบริษัทได้ตลอด 24 ชม.
  เงื่อนไข: สำหรับกรณีโรงพยาบาลจ่ายค่าโปรแกรมตรงเวลา(ภายใน 30 วันหลังการติดตั้ง)
    และไม่คิดค่าสวัสดิการโรงพยาบาล(หากต้องการคิดค่าสวัสดิการต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการสั่งซื้อ)
     
  Type B (มาตรฐานโปรแกรมทั่วไป)
    รับประกันสินค้า 1 ปี
    สามารถใช้บริการของบริษัทได้ตลอด 24 ชม.(ตลอดระยะเวลารับประกัน)
  เงื่อนไข: สำหรับกรณีโรงพยาบาลจ่ายค่าโปรแกรมเกิน 30 วันหลังการติดตั้ง
  หมายเหตุ: สามารถต่อ MA ได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน เป็นแบบรายปี(ปีต่อปี)
    หรือ คิดค่าบริการเป็นรายครั้ง(คิดตามจำนวนวัน + ระยะทาง)
  **** การรักษาสิทธิ์ Type A เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ต้องชำระค่าโปรแกรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ****