โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์

     ในปัจจุบัน โรงพยาบาลจำนวนมากมีการพัฒนาระบบข้อมูลของผู้ป่วยนอกให้เป็นแบบ paperless เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลมีข้อจำกัดในการพัฒนาระบบที่แตกต่างกันไป เราจึงสามารถแบ่งโรงพยาบาลได้เป็น 2 แบบคือ

แบบที่ 1 โรงพยาบาลที่ใช้ระบบ paperless ได้อย่างสมบูรณ์ โดยแพทย์ทุกท่านคีย์ข้อมูลการรักษาลงในโปรแกรมโรงพยาบาลทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดียังคงมีเอกสารที่เป็นกระดาษอยู่บ้าง เช่น ใบ Refer, หนังสือรับรองความพิการ, ใบ EKG, ประวัติผู้ป่วยเก่าก่อนขึ้นระบบ paperless เป็นต้น

แบบที่ 2 โรงพยาบาลที่แพทย์ยังเขียนข้อมูลลงไปใน OPD Card ที่เป็นกระดาษ เนื่องจาก ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมโรงพยาบาลได้ทันเวลา จึงจำเป็นต้องใช้OPD Card ที่เป็นกระดาษอยู่

โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์ ( OPD-SCAN ) เป็นโปรแกรมที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการทำงานของโรงพยาบาลทั้ง 2 แบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับโรงพยาบาลแบบที่ 1 โปรแกรมจะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ OPD Card เก่าๆและเอกสารบางประเภทให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนโรงพยาบาลในแบบที่ 2 โปรแกรมจะช่วยในการเก็บทั้ง OPD Card เก่าและปัจจุบันให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ทำให้แพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องรอ OPD Card ทีเป็นกระดาษ

ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมจัดเก็บ(สแกน)แฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์

- ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บประวัติผู้ป่วย

- ช่วยป้องกันการสูญหายของ OPD Card

- สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

- เพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคคลากร

ฯลฯ