โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยในอิเล็กทรอนิกส์

      โปรแกรมจัดเก็บ(สแกน)แฟ้มประวัติผู้ป่วยในอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่สแกนประวัติผู้ป่วยใน ( Chart ) ให้อยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันการสแกนประวัติผู้ป่วยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การสแกนแบบไม่แยกประเภท หมายถึง การสแกนทั้ง Chart ไว้ในไฟล์เดียวกัน การดูเอกสารแต่ละประเภท เช่น Dischart Summary, ใบ Lab, ใบ EKG ใช้วิธีการเปิดหน้าภาพเอกสารไปเรื่อยๆจนถึงประเภทเอกสารที่ต้องการดู

2. การสแกนแบบแยกประเภทเอกสาร หมายถึง การเก็บเอกสารแต่ละประเภทแยกกัน หากต้องการดูเอกสารประเภทใด สามารถจะเปิดภาพเอกสารเหล่านั้นดูได้ทันที

โดยประโยชน์หลักของการสแกน Chart เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้

- ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บประวัติผู้ป่วย

- ช่วยป้องกันการสูญหาย การชำรุด Chart ผู้ป่วย

- เพิ่มระยะการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยได้มากกว่าเอกสารที่เป็นกระดาษ

- สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

- ช่วยบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าดูข้อมูล, การยืม Chart, การคัดลอก เป็นต้น

ประโยชน์และคุณสมบัติโปรแกรมมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และแต่ละโรงพยาบาลจะใช้โปรแกรมโรงพยาบาลที่แตกต่างกันไป หากโรงพยาบาลใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ