รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้บริการ Software บริษัท โกทูวิน โซลูชั่นส์ จำกัด (269 แห่ง)

 

ภาคเหนือ    

 

1. โรงพยาบาลเซียงแสน 29.โรงพยาบาลจุน
2. โรงพยาบาลพญาเม็งราย 30.โรงพยาบาลดอกคำใต้
3. โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 31.โรงพยาบาลวังเหนือ
4. โรงพยาบาลดอยหลวง 32.โรงพยาบาลงาว
5. โรงพยาบาลขุนตาล 33.โรงพยาบาลแม่ทะ
6. โรงพยาบาลแม่สรวย 34.โรงพยาบาลเกาะคา
7. โรงพยาบาลแม่สาย 35.โรงพยาบาลเถิน
8. โรงพยาบาลพาน 36.โรงพยาบาลห้างฉัตร
9. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 37.โรงพยาบาลสบปราบ
10. โรงพยาบาลปาย 38.โรงพยาบาลเสริมงาม 
11. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 39.โรงพยาบาลแม่พริก 
12. โรงพยาบาลแม่สะเรียง 40.โรงพยาบาลแจ้ห่ม 
13. โรงพยาบาลธัญญารักษาแม่ฮ่องสอน 41.โรงพยาบาลเมืองปาน 
14. โรงพยาบาลเวี่ยงแหง 42.โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ 
15.โรงพยาบาลสันทราย 43.โรงพยาบาลน่าน 
16.โรงพยาบาลฝาง 44.โรงพยาบาลชาติตระการ 
17. โรงพยาบาลแม่อาย 45.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
18. โรงพยาบาลแม่แตง 46.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
19. โรงพยาบาลไชยปราการ  47.โรงพยาบาลสวรรคโลก 
20. โรงพยาบาลอมก๋อย 48.โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
21. โรงพยาบาลพร้าว 49.โรงพยาบาลแม่สอด 
22. โรงพยาบาลฮอด 50.โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ 
23. โรงพยาบาลจอมทอง 51.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
24. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกรียรติ ๖๐ พรรษา 52.โรงพยาบาลทองแสนขัน 
25. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 53.โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง 
26. โรงพยาบาลเชียงคำ 54.โรงพยาบาลชนแดน 
27. โรงพยาบาลปง 55.โรงพยาบาลบึงสามพัน 
28.โรงพยาบาลเซียงม่วน 56.โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 

 

                                    

ภาคอีสาน 

 

1.โรงพยาบาลศรีวิไล 61. โรงพยาบาลบ้านฝาง
2.โรงพยาบาลบึงกาฬ 62. โรงพยาบาลชนบท
3.โรงพยาบาลปากคาด 63. โรงพยาบาลภูผาม่าน
4.โรงพยาบาลโซ่พิสัย 64. โรงพยาบาลบ้านไผ่
5.โรงพยาบาลพรเจริญ 65. โรงพยาบาลนํ้าพอง 
6.โรงพยาบาลเซก้า 66. โรงพยาบาลหนองเรือ
7.โรงพยาบาลหนองคาย 67. โรงพยาบาลเปือยน้อย
8.โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ 68. โรงพยาบาลหนองบัวแดง
9.โรงพยาบาลเฝ้าไร่ 69. โรงพยาบาลคอนสวรรค
10.โรงพยาบาลสังคม 70. โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
11.โรงพยาบาลโพนพิสัย 71. โรงพยาบาลจตุรัส  
12.โรงพยาบาลโพธิ์ตาก 72. โรงพยาบาลบ้านแท่น 
13.โรงพยาบาลบ้านแพง 73. โรงพยาบาลเทพสถิต 
14.โรงพยาบาลศรีสงคราม 74. โรงพยาบาลบ้านเขว้า 
15.โรงพยาบาลท่าอุเทน 75. โรงพยาบาลภูเขียว 
16.โรงพยาบาลเรณูนคร 76. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
17.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 77. โรงพยาบาลซับใหญ่ 
18.โรงพยาบาลนาหว้า 78. โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
19.โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 79. โรงพยาบาลยางตลาด 
20.โรงพยาบาลนครพนม 80. โรงพยาบาลนามน 
21.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 81. โรงพยาบาลหนองกุงศรี 
22.โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 82. โรงพยาบาลกมลาไสย 
23.โรงพยาบาลส่องดาว 83. โรงพยาบาลท่าคันโท 
24.โรงพยาบาลดอนตาล 84. โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
25.โรงพยาบาลคำชะอี 85. โรงพยาบาลนาเชือก 
26.โรงพยาบาลมุกดาหาร 86. โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 
27.โรงพยาบาลหัวตะพาน 87. โรงพยาบาลสุทธาเวช 
28.โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 88. โรงพยาบาลโพนทอง 
29.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 89. โรงพยาบาลอาจสามารถ 
30.โรงพยาบาลวังสะพุง 90. โรงพยาบาลเกษตรวิสัย 
31.โรงพยาบาลเอราวัณ 91. โรงพยาบาลโพนทราย 
32.โรงพยาบาลเชียงคาน 92. โรงพยาบาลเมืองสรวง 
33.โรงพยาบาลนาด้วง 93. โรงพยาบาลธวัชบุรี 
34.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 94. โรงพยาบาลปทุมรัตต์ 
35.โรงพยาบาลเลย 95. โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 
36.โรงพยาบาลกุมภวาปี 96. โรงพยาบาลคูเมือง 
37.โรงพยาบาลหนองหาน 97. โรงพยาบาลโนนดินแดง 
38.โรงพยาบาลศรีธาตุ 98. โรงพยาบาลพุทไธสง 
39.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 99. โรงพยาบาลละหานทราย 
40.โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศีลปาคม 100. โรงพยาบาลนาโพธิ์ 
41.โรงพยาบาลหวังสามหมอ 101. โรงพยาบาลปะคํา 
42.โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง 102. โรงพยาบาลหนองกี่ 
43.โรงพยาบาลหนองแสง 103. โรงพยาบาลประโคนชัย 
44.โรงพยาบาลไชยวาน 104. โรงพยาบาลรวมแพทย์ ( หมออนันต์ ) 
45.โรงพยาบาลหนองวัวซอ 105. โรงพยาบาลปราสาท 
46.โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 106. โรงพยาบาลรัตนบุรี 
47.โรงพยาบาลบ้านผือ 107. โรงพยาบาลโนนนารายณ์ 
48.โรงพยาบาลสร้างคอม 108. โรงพยาบาลสนม 
49.โรงพยาบาลโน้นสะอาด 109. โรงพยาบาลท่าตูม 
50.โรงพยาบาลเพ็ญ 110. โรงพยาบาลบัวเชด 
51.โรงพยาบาลหนอวบัวลำภู 111. โรงพยาบาลลําดวน 
52.โรงพยาบาลโน้นสัง 112. โรงพยาบาลครบุรี 
53.โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 113. โรงพยาบาลแก้งสนามนาง 
54. โรงพยาบาลสุวรรณคูหา 114. โรงพยาบาลขามสะแกแสง 
55. โรงพยาบาลนากลาง 115. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
56. โรงพยาบาลมัญจาคีรี 116. โรงพยาบาลพิมาย 
57. โรงพยาบาลพล 117. โรงพยาบาลบัวใหญ่
58. โรงพยาบาลชุมแพ 118. โรงพยาบาล50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ 
59. โรงพยาบาลอุบลรัตน์  
60. โรงพยาบาลแวงใหญ่  

 

ภาคกลาง

 

1. โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 25. โรงพยาบาลบางบาล
2. โรงพยาบาลโกรกพระ 26. โรงพยาบาลบางปะอิน
3. โรงพยาบาลตาคลี 27. โรงพยาบาลเสนา
4. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 28. โรงพยาบาลบางซ้าย
5. โรงพยาบาลหนองบัว 29. โรงพยาบาลภาชี
6. โรงพยาบาลตากฟ้า 30. โรงพยาบาลบางไทร
8. โรงพยาบาลอุทัยธานี 31. โรงพยาบาลบ้านหมี่่
9. โรงพยาบาลลานสัก  32. โรงพยาบาลนครนายก
10. โรงพยาบาลทัพทัน 33. โรงพยาบาลองครักษ์
11. โรงพยาบาลสรรคบุรี 34. โรงพยาบาลบ้านนา
12. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 35. โรงพยาบาลธัญบุรี
13. โรงพยาบาลไชโย 36. โรงพยาบาลบางแพ
14. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 37. โรงพยาบาลโพธาราม
15. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  38. โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
16. โรงพยาบาลอู่ทอง 39. โรงพยาบาลสวนผึ้ง 
17. โรงพยาบาลวังน้อย  40. โรงพยาบาลดําเนินสะดวก
18. โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 41. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 
19. โรงพยาบาลบางปะหัน 42. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
20. โรงพยาบาลอุทัย 44. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
21. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯนครหลวง 45. โรงพยาบาลทองผาภูมิ
22. โรงพยาบาลมหาราช 46. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
23. โรงพยาบาลผักไห่ 47. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
24. โรงพยาบาลบ้านแพรก  
   

 

ภาคตะวันออก

 

1. โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ 11. โรงพยาบาลสอยดาว
2. โรงพยาบาลวัฒนานคร  12. โรงพยาบาลมะขาม 
3. โรงพยาบาลโคกสูง  13. โรงพยาบาลแก่งหางแมว
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  14. โรงพยาบาลสองพี่น้อง
5. โรงพยาบาลบ้านบึง 15. โรงพยาบาลนายายอาม
6. โรงพยาบาลแหลมฉบัง 16. โรงพยาบาลท่าใหม่
7. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร 17. โรงพยาบาลแหลมงอบ
8. โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 18. โรงพยาบาลบ่อไร่
9. โรงพยาบาลแหลมสิงห์ 19. โรงพยาบาลเขาสมิง
10. โรงพยาบาลขลุง  

 

 

 

 


ภาคใต้

 

 

1. โรงพยาบาลสามร้อยยอด 16. โรงพยาบาลเกาะพีพี
2. โรงพยาบาลระนอง  17. โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 
3. โรงพยาบาลหลังสวน 18. โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 
4. โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร 19. โรงพยาบาลนาโยง
5. โรงพยาบาลท่าแซะ 20. โรงพยาบาลห้วยยอด
6. โรงพยาบาลละแม 21. โรงพยาบาลวังวิเศษ
7. โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  22. โรงพยาบาลกันตัง
8. โรงพยาบาลวิภาวดี 23. โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
9. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  24. โรงพยาบาลรัษฎา
10. โรงพยาบาลบ้านนาสาร 25. โรงพยาบาลรัตภูมิ
11.โรงพบาบาลบ้านขุนตาล 26. โรงพยาบาลละงู
12. โรงพยาบาลปากพนัง  27. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
13. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 28. โรงพยาบาลแว้ง
14. โรงพยาบาลเขาพนม 29. โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
15. โรงพยาบาลอ่าวลึก