Back Office

เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลในด้านงานเบื้องหลังต่างๆขององค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีการวิเคราะห์และสรุปอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการลดใช้การดาษและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ภายในองค์กร  

โดยจะแบ่งเป็นระบบย่อยต่างๆ ดังนี้

 

                

 

                 

 

                 

 

              

 

 

สามารถลงทะเบียนขอรับใช้โปรแกรมฟรีได้ที่  คลิก