Back Office

ระบบ บุคลากร

 

จุดประสงค์ของระบบนี้ 

 - เป็นระบบที่ช่วยเก็บข้อมูลบุคลากรในองค์กรเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบประวัติและสถานะต่างๆของบุคคลภายในองค์กร