Back Office

ระบบ การลา

 

จุดประสงค์ของระบบงานนี้

 - ระบบการลาเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอนในการการลาของบุคลากร ระบบการลาจึงเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเวลางาน อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว การใช้ระบบการลาจึงเป็นการลดเวลา และสนับสนุนนโยบายการลดใช้การดาษในองค์กร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการลาของบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ