Back Office

ระบบ สารบรรณ

จุดประสงค์ของระบบนี้ 

 - เป็นระบบที่ช่วยในการกระจ่ายข่าวสารและหนังสือราชการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบได้ทันท่วงที