Back Office

ระบบ ห้องประชุม

  จุดประสงค์ของระบบ นี้

      -เป็นระบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดสรรห้องประชุมภายในโรงพยาบาลและจัดการคำขอต่างๆที่ผู้ใช้ทำการร้องขอได้สะดวกยิ่งขึ้น