Back Office

ระบบ ยานพาหนะ

จุดประสงค์ของระบบนี้ 

- เป็นระบบที่ช่วยในการจัดสรรยานพาหนะภายในองค์กรอีกทั้งยังช่วยเก็บประวัติการใช้งานการบำรุงรักษาของยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ