Back Office

ระบบ งานทรัพย์สิน

 จุดประสงค์ของระบบนี้ 

  - เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดภายในองค์กรเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ทรัพย์สินและการบำรุงรักษา