Back Office

ระบบ งานพัสดุ

 จุดประสงค์ของระบบนี้

 - เป็นระบบที่ช่วยในการจัดซื้อจัดจ้างและเก็บข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบพัสดุและสามารถทำการจัดซื้อวัสดุเข้ามาทดแทนหรือเพิ่มเติมได้