รายชื่อหน่วยงานที่ลงทะเบียนใช้โปรแกรม Back Office Free Version
บริษัท โกทูวิน โซลูชั่นส์ จำกัด

 

ภาคเหนือ    

 

 โรงพยาบาลวังเหนือ  โรงพยาบาลเกาะคา
 โรงพยาบาล​เสริม​งาม  โรงพยาบาลน่าน
 โรงพยาบาลพญาเม็งราย  โรงพยาบาลฝาง
 โรงพยาบาลทองแสนขัน  โรงพยาบาลเชียงคำ
 โรงพยาบาลห้างฉัตร  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
 โรงพยาบาลแม่เมาะ  โรงพยาบาลจุน
 โรงพยาบาลเชียงแสน  โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
 โรงพยาบาลสะเมิง  โรงพยาบาลแม่ทะ
 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
 โรงพยาบาลจอมทอง  โรงพยาบาลป่าซาง
 โรงพยาบาลดอยหลวง  โรงพยาบาลสบปราบ
 โรงพยาบาลปางมะผ้า  โรงพยาบาลงาว
 โรงพยาบาลเถิน  โรงพยาบาลแจ้ห่ม
 โรงพยาบาลเมืองปาน  โรงพยาบาลดอยเต่า
 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง  โรงพยาบาลแม่แตง
 โรงพยาบาลพร้าว  โรงพยาบาลสอง
 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 โรงพยาบาลแม่พริก  โรงพยาบาลเชียงดาว
 โรงพยาบาลแม่สะเรียง  โรงพยาบาลบ้านธิ
 โรงพยาบาลดอยหล่อ  โรงพยาบาลลี้
 โรงพยาบาลปาย  สสจ.แพร่

 

                                    

ภาคอีสาน 

 

 โรงพยาบาลเกษตรวิสัย  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
 โรงพยาบาลธวัชบุรี  โรงพยาบาลปะคำ
 โรงพยาบาลโซ่พิสัย  โรงพยาบาลคอนสวรรค์
 โรงพยาบาลหนองคาย  โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
 โรงพยาบาลพุทไธสง  โรงพยาบาลบ้านผือ
 โรงพยาบาลโพนทราย  โรงพยาบาลเมืองสรวง
 โรงพยาบาลเรณูนคร  โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
 โรงพยาบาลนามน  โรงพยาบาลขามสะแกแสง
 โรงพยาบาลภักดีชุมพล  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา  โรงพยาบาลสุทธเวช
 โรงพยาบาลเทพสถิต  โรงพยาบาลเพ็ญ
 โรงพยาบาลละหานทราย  โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
 โรงพยาบาลสีคิ้ว  โรงพยาบาลเปือยน้อย
 โรงพยาบาลท่าตูม  โรงพยาบาลประโคนชัย
 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว  โรงพยาบาลไชยวาน
 โรงพยาบาลศรีสงคราม  โรงพยาบาลบรบือ
 ศูนย์สุขภาพสวนพยอม  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
 โรงพยาบาลปทุมรัตต์  โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย  โรงพยาบาลปากช่องนานา
 โรงพยาบาลมัญจาคีรี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลย์รักษ์
 โรงพยาบาลรัตนบุรี  โรงพยาบาลนาเชือก
 โรงพยาบาลศรีเทพ  โรงพยาบาลเชียงยืน
 โรงพยาบาลกระสัง  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์  โรงพยาบาลโพนทอง
 โรงพยาบาลแวงใหญ่  โรงพยาบาลโนนสัง
 โรงพยาบาลบ้านเขว้า  โรงพยาบาลท่าอุเทน
 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย  โรงพยาบาลเฝ้าไร่
 โรงพยาบาลนาด้วง  โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
 โรงพยาบาลศรีวิไล  โรงพยาบาลบัวใหญ่
 โรงพยาบาลชนบท  โรงพยาบาลนาคู
 โรงพยาบาลวาปีปทุม  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
 โรงพยาบาลนาทม  โรงพยาบาลยางตลาด
 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย  โรงพยาบาลบ้านฝาง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  โรงพยาบาลหัวตะพาน
 โรงพยาบาลแก้งคร้อ  โรงพยาบาลปลาปาก
 โรงพยาบาลคำชะอี  โรงพยาบาลพลับพลาชัย
 โรงพยาบาลลำปลายมาศ  โรงพยาบาลห้วยเม็ก
 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  โรงพยาบาลจัตุรัส
 โรงพยาบาลบ้านเขว้า  โรงพยาบาลคอนสาร
 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว  โรงพยาบาลนางรอง
 โรงพยาบาลเนินสง่า  โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
 โรงพยาบาลบ้านม่วง  โรงพยาบาลดอนจาน
 รพ.หนองบัวแดง  โรงพยาบาลปากคาด
 โรงพยาบาลส่องดาว  โรงพยาบาลสระใคร
 โรงพยาบาลบ้านแท่น  โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
 โคกศรีสุพรรณ  โรงพยาบาลนาดูน
 โรงพยาบาลห้วยแถลง  โรงพยาบาลนากลาง
 โรงพยาบาลตระการพืชผล  โรงพยาบาลโนนศิลา
 โรงพยาบาลกู่แก้ว  โรงพยาบาลภูหลวง
 โรงพยาบาลสตึก  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
 โรงพยาบาลกุมภวาปี  โรงพยาบาลจังหาร
 โรงพยาบาลปากพนัง  โรงพยาบาลบ้านกรวด
 โรงพยาบาลนครนายก  โรงพยาบาลสีชมพู
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
 โรงพยาบาลนาแห้ว  รพ.วังน้ำเขียว
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง  โรงพยาบาลยุพราชกระนวน
 โรงพยาบาลครบุรี  โรงพยาบาลขุมพวง
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม  โรงพยาบาลหนองบัวแดง
 โรงพยาบาลเสิงสาง  โรงพยาบาลด่านขุดทด
 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
 โรงพยาบาลลลืออำนาจ  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 โรงพยาบาลหนองกุงศรี  

 

ภาคกลาง

 

 โรงพยาบาลโกรกพระ  โรงพยาบาลอุทัยธานี
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน  โรงพยาบาลบ้านหมี่
 โรงพยาบาลชาติตระการ  โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
 โรงงานยาสูบ( บริษัท แล็บโอเปอร์เรติ้ง ซิสเต็ม จำกัด)  โรงพยาบาลบางซ้าย
 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 โรงพยาบาลเสนา  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 โรงพยาบาล​บางปะอิน​  โรงพยาบาลบางบาล
 โรงพยาบาลอู่ทอง  โรงพยาบาลสามชุก
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน  โรงพยาบาลบ้านไร่
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำ  สถาบันทันตกรรม
 โรงพยาบาลลานสัก  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯนครหลวง
 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทองหลาง  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
 โรงพยาบาล สต.บ้านบุ่ง  โรงพยาบาลโพทะเล
 โรงพยาบาลบางจาก  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 โรงพยาบาลบางใหญ่  โรงพยาบาลบางกรวย
 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

 

ภาคตะวันออก

 

 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ  รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 โรงพยาบาลสองพี่น้อง  โรงพยาบาลนายายอาม
 โรงพยาบาลมะขาม  โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
 โรงพยาบาลหนองใหญ่  โรงพยาบาลบ่อทอง
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  โรงพยาบาลคลองใหญ่
 โรงพยาบาลบ้านฉาง  โรงพยาบาลสมเด็จ
 โรงพยาบาลแหลมสิงห์  โรงพยาบาลแก่งหางแมว
 โรงพยาบาลบ้านบึง  โรงพยาบาลสนามชัยเขต
 โรงพยาบาลท่าตะเกียบ  โรงพยาบาลแปลงยาว

 


ภาคใต้

 

 โรงพยาบาลสามร้อยยอด  โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
 โรงพยาบาลหลังสวน  โรงพยาบาลนาโยง
 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 โรงพยาบาลวังวิเศษ  โรงพยาบาลบางแพ
 โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร  โรงพยาบาลวิภาวดี
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง  โรงพยาบาลกระบี่
 โรงพยาบาลละแม  โรงพยาบาลบางไทร 
 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง  โรงพยาบาลแว้ง
 โรงพยาบาลบ้านนาสาร  โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
 โรงพยาบาลรัษฎา  โรงพยาบาลรัตภูมิ
 โรงพยาบาลกาบัง  โรงพยาบาลทับปุด
 โรงพยาบาลจะแนะ  โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
 โรงพยาบาลระนอง  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
 โรงพยาบาลปากพะยูน  โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำผุด
 โรงพยาบาลระแงะ  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์  โรงพยาบาลธารโต
 โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  โรงพยาบาลปะเหลียน
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
 โรงพยาบาลเขาพนม  โรงพยาบาลชะอวด
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง  โรงพยาบาลคลองท่อม
 โรงพยาบาลอ่าวลึก  โรงพยาบาลพังงา
 โรงพยาบาลสิงหนคร  โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
 โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน  โรงพยาบาลปะทิว
 โรงพยาบาลยะหริ่ง  โรงพยาบาลละงู
 โรงพยาบาลตะกั่วป่า  โรงพยาบาลสุไหงปาดี