รายชื่อหน่วยงานที่ลงทะเบียนใช้โปรแกรม Back Office : Full Version
บริษัท โกทูวิน โซลูชั่นส์ จำกัด
 

 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  โรงพยาบาลอุบลรัตน์
 โรงพยาบาลหัวตะพาน  โรงพยาบาลแวงใหญ่
 โรงพยาบาลปากท่อ  โรงพยาบาลละแม
 โรงพยาบาลนาแห้ว