โรงพยาบาลทั้งหมด

 

ภาคเหนือ
1. โรงพยาบาลแม่สาย เชียงราย 21. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ลำปาง 41. โรงพยาบาลเมืองปาน ลำปาง
2. โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 22. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม ลำปาง 42. โรงพยาบาลห้างฉัตร ลำปาง
3. โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน 23. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ลำปาง 43. โรงพยาบาลสูงเม่น แพร่
4. โรงพยาบาลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 24. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ลำปาง 44. โรงพยาบาลหล่มสัก เพชรบูรณ์
5. โรงพยาบาลปาย แม่ฮ่องสอน 25. สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ลำปาง 45. โรงพยาบาลศรีเทพ เพชรบูรณ์
6. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 26. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ลำปาง 46. โรงพยาบาลชนแดน เพชรบูรณ์
7. โรงพยาบาลแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 27. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ลำปาง 47. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก
8. โรงพยาบาลเชียงม่วน พะเยา 28. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก ลำปาง    
9. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 29. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ ลำปาง    
10. โรงพยาบาลสันกำแพง เชียงใหม่ 30. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร ลำปาง    
11. โรงพยาบาลแม่ตื่น เชียงใหม่ 31. โรงพยาบาลงาว ลำปาง    
12. โรงพยาบาลพร้าว เชียงใหม่ 32. โรงพยาบาลเกาะคา ลำปาง    
13. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เชียงใหม่ 33. โรงพยาบาลเสริมงาม ลำปาง    
14. โรงพยาบาลเชียงดาว เชียงใหม่ 34. โรงพยาบาลวังเหนือ ลำปาง    
15. โรงพยาบาลฮอด เชียงใหม่ 35. โรงพยาบาลแจ้ห่ม  ลำปาง    
16. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ลำพูน 36. โรงพยาบาลแม่ทะ ลำปาง    
17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลำปาง 37. โรงพยาบาลสบปราบ ลำปาง    
18. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ลำปาง 38. โรงพยาบาลแม่เมาะ ลำปาง    
19. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 39. โรงพยาบาลเถิน ลำปาง    
20. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ลำปาง 40. โรงพยาบาลแม่พริก ลำปาง    

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โรงพยาบาลรัตนวาปี หนองคาย 26. โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 51. โรงพยาบาลลำปลายมาศ บุรีรัมย์
2. โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 27. โรงพยาบาลชื่นชม มหาสารคาม 52. โรงพยาบาลโชคชัย นครราชสีมา
3. โรงพยาบาลนาแห้ว เลย 28. โรงพยาบาลบรบือ มหาสารคาม 53. โรงพยาบาลชุมพวง นครราชสีมา
4. โรงพยาบาลท่าลี่ เลย 29. โรงพยาบาลกุดรัง มหาสารคาม 54. โรงพยาบาลคง นครราชสีมา
5. โรงพยาบาลวังสะพุง เลย 30. โรงพยาบาลลืออำนาจ อำนาจเจริญ 55. โรงพยาบาลแก้งสนามนาง นครราชสีมา
6. โรงพยาบาลภูเรือ เลย 31. โรงพยาบาลหัวตะพาน อำนาจเจริญ 56. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี นครราชสีมา
7. โรงพยาบาลเชียงคาน เลย 32. โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำนาจเจริญ 57. โรงพยาบาลห้วยแถลง นครราชสีมา
8. โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน สกลนคร 33. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 58. โรงพยาบาลหนองบุญมาก นครราชสีมา
9. โรงพยาบาลอากาศอำนวย สกลนคร 34. โรงพยาบาลมหาชนะชัย ยโสธร 59. โรงพยาบาลเทพารักษ์ นครราชสีมา
10. โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สกลนคร 35. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร 60. โรงพยาบาลบัวลาย นครราชสีมา
11. โรงพยาบาลแวงน้อย ขอนแก่น 36. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ 61. โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน นครราชสีมา
12. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ขอนแก่น 37. โรงพยาบาลบ้านแท่น ชัยภูมิ 62. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (นครราชสีมา) นครราชสีมา
13. โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น 38. โรงพยาบาลบ้านเขว้า ชัยภูมิ 63. โรงพยาบาลสำโรงทาบ สุรินทร์
14. โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น 39. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ชัยภูมิ    
15. โรงพยาบาลภูเวียง ขอนแก่น 40. โรงพยาบาลภักดีชุมพล ชัยภูมิ    
16. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 41. โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ    
17. โรงพยาบาลโนนศิลา ขอนแก่น 42. โรงพยาบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ    
18. โรงพยาบาลหนองนาคำ ขอนแก่น 43. โรงพยาบาลห้วยทับทัน ศรีสะเกษ    
19. โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น 44. โรงพยาบาลบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ    
20. โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น 45. โรงพยาบาลไพรบึง ศรีสะเกษ    
21.โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอนแก่น 46. โรงพยาบาลขุขันธ์ ศรีสะเกษ    
22.โรงพยาบาลเปือยน้อย ขอนแก่น 47.โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์    
23. โรงพยาบาลบ้านฝาง ขอนแก่น 48.โรงพยาบาลพุทไธสง บุรีรัมย์    
24.โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น 49.โรงพยาบาลคูเมือง บุรีรัมย์    
25.โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ขอนแก่น 50.โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์    

ภาคกลาง
1. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 16. โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 31. โรงพยาบาลสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
2. โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชร 17. โรงพยาบาลบางไทร (อยุธยา) พระนครศรีอยุธยา    
3.  โรงพบาบาลบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 18. โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา    
4.  โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์ 19. โรงพยาบาลบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา    
5. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 20. โรงพยาบาลมหาราช พระนครศรีอยุธยา    
6. โรงพยาบาลห้วยคต อุทัยธานี 21. โรงพยาบาลบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา    
7. โรงพยาบาลค่ายอดิศร สระบุรี 22. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุรี    
8. โรงพยาบาลหนองแค สระบุรี 23. กองการพยาบาล นนทบุรี    
9. โรงพยาบาลหนองโดน สระบุรี 24. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6 นนทบุรี    
10. โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบุรี 25. สถาบันบำราศนราดูร นนทบุรี    
11. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า                    กรมหลวงวราชินวราลงกรณ พระนครศรีอยุธยา 26. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา                        เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปทุมธานี    
12. โรงพยาบาลลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 27. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  กรุงเทพมหานคร    
13. โรงพยาบาลภาชี พระนครศรีอยุธยา 28. โรงพยาบาลบางคล้า ฉะเชิงเทรา    
14. โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 29. โรงพยาบาลปากท่อ ราชบุรี    
15. โรงพยาบาลอุทัย พระนครศรีอยุธยา 30. โรงพยาบาลนภาลัย  สมุทรสงคราม     

ภาคตะวันออก
1. โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จันทบุรี        
2. โรงพยาบาลเขาสมิง ตราด        

ภาคใต้
1. โรงพยาบาลละแม ชุมพร 21. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สงขลา 41. โรงพยาบาลจะนะ สงขลา
2. โรงพยาบาลหลังสวน ชุมพร 22. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา สงขลา 42. โรงพยาบาลรัตภูมิ สงขลา
3. โรงพยาบาลท่าแซะ ชุมพร 23. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ สงขลา 43. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สงขลา
4. โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร ชุมพร 24. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี สงขลา 44. โรงพยาบาลสิงหนคร สงขลา
5. โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน ชุมพร 25. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา 45. โรงพยาบาลระโนด สงขลา
6. โรงพยาบาลระนอง ระนอง 26. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง สงขลา 46. โรงพยาลบาลสะบ้าย้อย สงขลา
7. สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 27. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง สงขลา 47. โรงพยาลบาลสมเด็จฯ นาทวี สงขลา
8. โรงพยาบาลฉวาง นครศรีธรรมราช 28. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ สงขลา 48. โรงพยาลบาลกระแสสินธุ์ สงขลา
9. โรงพยาบาลทับปุด พังงา 29. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา สงขลา 49. โรงพยาลบาลเทพา สงขลา
10. โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ พังงา 30. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ สงขลา 50. โรงพยาลบาลนาหม่อม สงขลา
11. โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ พังงา 31. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ สงขลา 51. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง สงขลา
12. โรงพยาบาลบางไทร พังงา 32. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา สงขลา 52. โรงพยาบาลบางกล่ำ สงขลา
13. โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ พังงา 33. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย สงขลา 53. โรงพยาบาลละงู  สตูล
14. โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา 34. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร สงขลา 54. โรงพยาบาลทุ่งหว้า สตูล
15. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา พังงา 35. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ สงขลา 55. โรงพยาบาลกรงปินัง   ยะลา 
16. โรงพยาบาลพังงา พังงา 36. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด สงขลา    
17. โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง พังงา 37. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม สงขลา    
18. โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา 38. โรงพยาบาลควนเนียง สงขลา    
19. โรงพยาบาลฉลอง ภูเก็ต 39. โรงพยาบาลสทิงพระ สงขลา    
20. โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต 40. โรงพยาบาลสะเดา สงขลา