โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

IPD Scan ผู้ป่วยใน

IPD Scan ผู้ป่วยใน

โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยในอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมจัดเก็บ(สแกน)แฟ้มประวัติผู้ป่วยในอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่สแกนประวัติผู้ป่วยใน ( Chart ) ให้อยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการสืบค้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันการสแกนประวัติผู้ป่วยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การสแกนแบบไม่แยกประเภท หมายถึง การสแกนทั้ง Chart ไว้ในไฟล์เดียวกัน การดูเอกสารแต่ละประเภท เช่น Dischart Summary, ใบ Lab, ใบ EKG ใช้วิธีการเปิดหน้าภาพเอกสารไปเรื่อยๆจนถึงประเภทเอกสารที่ต้องการดู
2. การสแกนแบบแยกประเภทเอกสาร หมายถึง การเก็บเอกสารแต่ละประเภทแยกกัน หากต้องการดูเอกสารประเภทใด สามารถจะเปิดภาพเอกสารเหล่านั้นดูได้ทันที โดยประโยชน์หลักของการสแกน Chart เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้
- ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บประวัติผู้ป่วย
- ช่วยป้องกันการสูญหาย การชำรุด Chart ผู้ป่วย
- เพิ่มระยะการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยได้มากกว่าเอกสารที่เป็นกระดาษ
- สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- ช่วยบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าดูข้อมูล, การยืม Chart, การคัดลอก เป็นต้น
ประโยชน์และคุณสมบัติโปรแกรมมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และแต่ละโรงพยาบาลจะใช้โปรแกรมโรงพยาบาลที่แตกต่างกันไป หากโรงพยาบาลใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง
OPD Scan ผู้ป่วยนอก

OPD Scan ผู้ป่วยนอก

โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์
ในปัจจุบัน โรงพยาบาลจำนวนมากมีการพัฒนาระบบข้อมูลของผู้ป่วยนอกให้เป็นแบบ paperless เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลมีข้อจำกัดในการพัฒนาระบบที่แตกต่างกันไป เราจึงสามารถแบ่งโรงพยาบาลได้เป็น 2 แบบคือ
แบบที่ 1 โรงพยาบาลที่ใช้ระบบ paperless ได้อย่างสมบูรณ์ โดยแพทย์ทุกท่านคีย์ข้อมูลการรักษาลงในโปรแกรมโรงพยาบาลทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดียังคงมีเอกสารที่เป็นกระดาษอยู่บ้าง เช่น ใบ Refer, หนังสือรับรองความพิการ, ใบ EKG, ประวัติผู้ป่วยเก่าก่อนขึ้นระบบ paperless เป็นต้น
แบบที่ 2 โรงพยาบาลที่แพทย์ยังเขียนข้อมูลลงไปใน OPD Card ที่เป็นกระดาษ เนื่องจาก ต้องตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมโรงพยาบาลได้ทันเวลา จึงจำเป็นต้องใช้OPD Card ที่เป็นกระดาษอยู่
โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์ ( OPD-SCAN ) เป็นโปรแกรมที่เข้ามาช่วยส่งเสริมการทำงานของโรงพยาบาลทั้ง 2 แบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับโรงพยาบาลแบบที่ 1 โปรแกรมจะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ OPD Card เก่าๆและเอกสารบางประเภทให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนโรงพยาบาลในแบบที่ 2 โปรแกรมจะช่วยในการเก็บทั้ง OPD Card เก่าและปัจจุบันให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ทำให้แพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องรอ OPD Card ทีเป็นกระดาษ ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมจัดเก็บ(สแกน)แฟ้มประวัติผู้ป่วยนอกอิเล็กทรอนิกส์
- ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บประวัติผู้ป่วย
- ช่วยป้องกันการสูญหายของ OPD Card
- สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- เพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคคลากร ฯลฯ