ผลิตภัณฑ์

ระบบสนับสนุนโรงพยาบาล (GTW BACKoffice)

ระบบจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง (Fujitsu Scanner)

เครื่องสแกนลงเวลา
(Time Attendance)

<head> <link href="/media/gantry5/engines/nucleus/css-compiled/bootstrap5.css" rel="stylesheet" /> </head> <style> .btn-sm, .btn-xs, .btn-lg {   font-weight: 400; border-radius: 22px;   transition: all 0.3s; } .btn-facebook {   background-color: #3b5998;   border-color: #3b5998;   color: #FFF; } .btn-youtube {   background-color: #FF0000;   border-color: #FF0000;   color: #FFF; } .background{ background-color: #FFFFFF; } table, tr, td{ border: none; } .navbar-fixed-top{ position: fixed; top: 20; right:0; left:0; z-index: 999; border-width: 0 0 1px } </style><table width="100%" style="border-style: none;">   <tr>     <td width="10%" style="border-style: none;"></td>     <td width="90%" style="border-style: none; text-align: left;">     โปรแกรมบริหารจัดการงาน<br>โรงพยาบาล<br>     GTW BACKoffice &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a class="btn btn-facebook btn-sm" href="http://www.gotowin.co.th/index.php/gtw/all-hospital" target="_blank" title="all_hospital"><i class="fa fa-hospital-o" aria-hidden="true"></i>&nbsp;<span class="g-social-text">รพ.ที่ติดตั้งโปรแกรมทั้งหมด</span>    </a> </td>   </tr> </table>

โปรแกรมบริหารจัดการงาน
โรงพยาบาล
GTW BACKoffice               รพ.ที่ติดตั้งโปรแกรมทั้งหมด

    เป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาลในด้านงานเบื้องหลังต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีการวิเคราะห์และสรุปอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการลดใช้กระดาษและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ภายในองค์กร
การบริการ

การบริการ

    สอนการใช้งานระบบให้หน่วยงานขึ้นใช้งานระบบได้ การอบรมออนไลน์เฉพาะงาน สำหรับที่โรงพยาบาลที่ต้องการทบทวน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและตอบคำถามให้หน่วยงานจนได้รับการแก้ไขสำเร็จ ช่วยนำเข้าข้อมูลเก่าให้ และการปรับรูปแบบฟอร์มเอกสารให้ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาล
    ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ คือ ต้องการช่วยให้โรงพยาบาลขึ้นระบบให้สำเร็จ ทางทีมจึงมีการรับเรื่องหรือฟังข้อแนะนำ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาในการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ตอบสนองการใช้งานของโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด